• หน้าแรก
  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
(Department Chief Information Officer : DCIO)

DCIO
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตำแหน่งหน้าที่ : 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (DCIO) 

ติดต่อ :
50 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-7207

E-mail :
-