กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
กันยายน
1
100 110
 
2
- -
 
3
- -
 
4
100 110
 
5
100 110
 
6
100 110
 
7
100 110
 
8
100 100
 
9
- -
 
10
- -
 
11
100 100
 
12
100 100
 
13
105 100
 
14
105 100
 
15
105 100
 
16
- -
 
17
- -
 
18
100 120
 
19
100 120
 
20
105 105
 
21
105 105
 
22
105 105
 
23
- -
 
24
- -
 
25
105 110
 
26
   
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30