ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2566 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
กันยายน
1
416.60
 
2
-
 
3
-
 
4
416.60
 
5
416.60
 
6
416.60
 
7
416.60
 
8
416.60
 
9
-
 
10
-
 
11
416.60
 
12
416.60
 
13
416.60
 
14
416.60
 
15
416.60
 
16
-
 
17
-
 
18
416.60
 
19
416.60
 
20
416.60
 
21
416.60
 
22
416.60
 
23
-
 
24
-
 
25
416.60
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30