ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2566 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
ฟาร์มไก่วรางคณา
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
อ.สุพรรณบุรี
 
 
เดือน วันที่    
กันยายน
1
400.00 -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
400.00 -
 
5
400.00 -
 
6
400.00 -
 
7
400.00 -
 
8
400.00 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
400.00 -
 
12
400.00 -
 
13
400.00 -
 
14
400.00 -
 
15
400.00 -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
400.00 -
 
19
400.00 -
 
20
400.00 360.00
 
21
400.00 360.00
 
22
400.00 360.00
 
23
- -
 
24
- -
 
25
400.00 360.00
 
26
   
 
27
   
 
28
   
 
29