ไก่เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
กันยายน
1
41.00 46.00
 
2
- -
 
3
- -
 
4
41.00 46.00
 
5
41.00 46.00
 
6
41.00 46.00
 
7
41.00 46.00
 
8
41.00 42.00
 
9
- -
 
10
- -
 
11
41.00 40.00
 
12
41.00 40.00
 
13
41.00 40.00
 
14
41.00 40.00
 
15
41.00 40.00
 
16
- -
 
17
- -
 
18
40.00 40.00
  19 40.00 40.00
 
20
40.00 40.00
 
21
40.00 40.00
 
22
40.00 40.00
 
23
- -
 
24
- -
 
25
40.00 40.00
 
26
   
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30