สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ต.มาบแค อ.เมือง
จ.นครปฐม
โทร.(081)8564975
เดือน วันที่  
กันยายน
1
70.00
 
2
-
 
3
-
 
4
70.00
 
5
70.00
 
6
70.00
 
7
70.00
 
8
70.00
 
9
-
 
10
-
 
11
70.00
 
12
70.00
 
13
70.00
 
14
70.00
 
15
70.00
 
16
-
 
17
-
 
18
66.00
 
19
66.00
 
20
66.00
 
21
66.00
 
22
66.00
 
23
-
 
24
-
 
25
66.00
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29  
 
30