ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5%

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 30%
บริษัท แหลมทอง จำกัด
หจก. สยามโปรดักส์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง
ร้านใจงามการเกษตร
หจก. สยามโปรดักส
อ.ท่าเรือ
ต.หนองไผ่
ด่านขุนทด จำกัด
อ.ร้องกวาง
อ.เวียงสา
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.หนองไผ่
อ.ด่านขุนทด
จ.แพร่
จ.น่าน
จ.เพชรบูรณ์
 
จ.เพชรบูรณ์ จ.นครราชสีมา      
               
เดือน วันที่            
กันยายน
1
11.50 11.00 13.00 8.80 10.50 8.00
 
2
- - - - - -
 
3
- - - - - -
 
4
11.35 11.00 13.00 8.80 10.50 8.00
 
5
11.30 11.00 13.00 8.80 10.50 8.00
 
6
11.25 11.00 13.00 8.80 10.50 8.00
 
7
11.25 11.00 13.00 8.80 10.50 8.00
 
8
11.25 11.00 13.00 8.80 10.50 8.00
 
9
- - - - - -
 
10
- - - - - -
 
11
11.25 11.00 13.00 8.85 10.50 8.00
 
12
11.15 11.00 13.00 9.20 10.50 8.00
 
13
11.15 11.00 13.00 9.20 10.50 8.00
 
14
11.15 10.70 13.00 9.20 10.50 7.70
 
15
11.15 10.70 13.00 9.20 10.50 7.70
 
16
- - - - - -
 
17
- - - - - -
 
18
11.00 10.70 13.00 9.20 10.50 7.70
 
19
10.95 10.70 13.00 9.20 10.20 7.70
 
20
10.95 10.70 13.00 9.20 10.20 7.70
 
21
10.95 10.70 13.00 9.20 10.20 7.70
 
22
10.95 10.70 13.00 9.20 10.20 7.70
 
23
- - - - - -
 
24
- - - - - -
 
25
10.90 10.70 13.00 9.00 10.20 7.70
 
26
           
 
27
           
 
28
           
 
29
           
 
30