หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 30%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ อุตสาหกรรม จำกัด 
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อ.เมือง
อ.บ้านบึง
77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
โทร. (044)212725 
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
เดือน วันที่      
กันยายน
1
3.40 3.50 3.65
 
2
- - -
 
3
- - -
 
4
3.50 3.50 3.65
 
5
3.50 3.50 3.65
 
6
3.50 3.50 3.65
 
7
3.50 3.50 3.65
 
8
3.50 3.50 3.65
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
3.50 3.50 3.65
 
12
3.50 3.50 3.65
 
13
3.50 3.50 3.65
 
14
3.50 3.50 3.65
 
15
3.50 3.50 3.65
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
3.50 3.50 3.65
 
19
3.50 3.50 3.65
 
20
3.50 3.50 3.65
 
21
3.50 3.50 3.65
 
22
3.50 3.50 3.65
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
3.50 3.50 3.65
 
26
     
 
27
     
 
28
     
 
29
     
 
30