หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ขามทะเลสอ
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
 
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
กันยายน
1
3.15 3.50 3.25 -
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
3.25 3.50 3.25 -
 
5
3.25 3.50 3.25 -
 
6
3.25 3.50 3.25 -
 
7
3.25 3.50 3.25 -
 
8
3.25 3.50 3.25 -
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
3.25 3.70 3.25 -
 
12
3.25 3.70 3.25 -
 
13
3.25 3.60 3.25 -
 
14
3.25 3.60 3.25 -
 
15
3.25 3.60 3.25 -
 
16
- - - -
 
17
- - - -
 
18
3.25 3.55 3.25 -
 
19
3.25 3.55 3.25 -
 
20
3.25 3.55 3.25 -
 
21
3.25 3.55 3.25  
 
22
3.25 3.55 3.25 -
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
3.25 3.55 3.25 -
 
26
       
 
27
       
 
28
       
 
29
       
 
30