ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2566 ข้าวหอมมะลิ 105  ( ต้นข้าว  35  กรัม )
ตลาดสำคัญ
ท่าข้าว ธ.ก.ส.  โรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา โรงสีกิจทวียโสธร โรงสีสหพัฒนา โรงสีเต็กเฮง  โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
อ.เมือง อ. ราษีไศล อ.เมือง อ.เมือง  อ.สะตึก   อ.จอมพระ  อ.สุวรรณภูมิ
จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.บุรีรัมย์  จ.สุรินทร์  จ.ร้อยเอ็ด
เดือน วันที่ โทร.(043)246129 โทร.(045)681101 โทร.(045)451319 โทร.(045)724726 โทร.(044)681222 โทร.(044)581006 โทร.(088)3018432
กันยายน
1
15,200 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
2
- - - - - - -
 
3
- - - - - - -
 
4
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
5
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
6
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
7
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
8
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
9
- - - - - - -
 
10
- - - - - - -
 
11
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
12
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
13
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
14
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
15
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
16
- - - - - - -
 
17
- - - - - - -
 
18
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
19
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
20
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
21
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
22
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
23
- - - - - - -
 
24
- - - - - - -
 
25
16,000 16,500 16,250 15,300 16,000 - 16,000
 
26
             
 
27
             
 
28
             
 
29
             
 
30