น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.เมือง
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่      
กันยายน
1
42.00 39.00 39.00
 
2
- - -
 
3
- - -
  4 42.00 39.00 39.00
 
5
43.00 39.00 39.00
 
6
43.00 39.00 39.00
 
7
43.00 39.00 39.00
 
8
43.00 39.00 39.00
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
43.00 43.00 43.00
 
12
44.00 43.00 43.00
 
13
44.00 43.00 43.00
 
14
44.00 43.00 43.00
 
15
44.00 43.00 43.00
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
45.00 43.00 43.00
 
19
45.00 42.00 42.00
 
20
45.00 42.00 42.00
 
21
45.00 42.00 42.00
 
22
45.00 42.00 42.00
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
45.00 42.00 42.00
 
26
     
 
27
     
 
28
     
 
29
     
 
30