ยางแผ่นดิบชั้น 3 

 

ยางแผ่นดิบชั้น 3 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 ยางแผ่นดิบชั้น 3 
ราคาประมูล
ราคาตลาดสำคัญ
ตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางยางพารายะลา
ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์
ตลาดกลางยางพาราระยอง
สัมฤทธ์การยาง
อ.หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
   อ.ฉวางี
114 ถ.สุยางค์ ต.สะเตง 
79 ม.9 ต.บ้านยาง
อ.วังจันทร์
อ.พุนพิน
จ.สงขลา
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.ยะลา
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
จ.ระยอง
จ. สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่
โทร.(074)586740, 212431
โทร.(077)441050-69
โทร.(075)486309,486775
โทร. 073-274451
โทร. 044-602273-4
 
โทร.(077)311504
กันยายน
1
47.10 48.26 47.56 - - - 45.00
 
2
- - - - - - -
 
3
- - - - - - -
 
4
46.70 48.46 47.88 - - 49.91 46.00
 
5
47.50 48.88 48.66 - - - 46.00
 
6
- 49.06 - - 48.52 50.99 47.00
 
7
48.50 48.65 48.55 - - - 47.00
 
8
47.80 48.56 48.56 - - - 47.00
 
9
- - - - - - -
 
10
- - - - - - -
 
11
47.60 48.02 - - - 50.96 47.00
 
12
48.30 48.50 48.29 - - 51.24 47.00
 
13
48.01 48.00 48.00 - - - 47.00
 
14
48.25 48.71 48.05 - - 50.63 47.00
 
15
48.61 48.86 48.61 - - - 47.00
 
16
- - - - - - -
 
17
- - - - - - -
 
18
47.80 48.60 - - - 51.02 47.00
 
19
- 49.05 47.72 - - - 47.00
 
20
47.90 48.88 47.09 - - 51.43 47.00
 
21
48.25 48.68 48.55 - - 49.00 46.00
 
22
48.88 49.06 48.56 - - - 46.00
 
23
- - - - - - -
 
24
- - - - - - -
 
25
48.55 48.48 - - - 49.00 47.00
 
26
             
 
27
             
 
28
             
 
29
             
 
30