ทุเรียนหมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 ทุเรียนหมอนทอง
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์) จุดรับซื้อ คุณปรวิศา ต.นาใต้ จุดรับซื้อ เอ๊กวาย (XY) จุดรับซื้อ ผู้ใหญ่ตู่
อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร อ.นาเดิม อ.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ชุมพร
ขนาดกลาง ABC ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ABC ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ABC ขนาดเล็ก ส่งออกเกรด AB ขนาดกลาง ABC ส่งออกเกรด C ส่งออกเกรด AB ส่งออกเกรด C
กันยายน
1
130.00 80.00 130.00 80.00 130.00 70.00 155.00 145.00 115.00 155.00 115.00
 
2
- - - - - - - - - - -
 
3
- - - - - - - - - - -
 
4
125.00 70.00 125.00 80.00 125.00 70.00 150.00 140.00 110.00 155.00 115.00
 
5
123.00 75.00 125.00 80.00 125.00 70.00 145.00 135.00 105.0 155.00 115.00
 
6
125.00 75.00 125.00 80.00 125.00 70.00 140.00 130.00 105.00 145.00 105.00
 
7
125.00 75.00 125.00 80.00 125.00 70.00 140.00 130.00 105.00 145.00 105.00
 
8
110.00 70.00 120.00 80.00 120.00 60.00 135.00 125.00 100.00 130.00 90.00
 
9
- - - - - - - - - - -
 
10
- - - - - - - - - - -
 
11
107.00 60.00 115.00 70.00 120.00 60.00 135.00 125.00 100.00 130.00 90.00
 
12
115.00 70.00 120.00 70.00 120.00 60.00 140.00 130.00 100.00 135.00 95.00
 
13
110.00 65.00 - - 115.00 55.00 140.00 130.00 100.00 135.00 95.00
 
14
112.00 65.00 - - - - 145.00 130.00 105.00 140.00 100.00
 
15
115.00 67.00 - - - - 145.00 130.00 105.00 145.00 100.00
 
16
- - - - - - - - - - -
 
17
- - - - - - - - - - -
-
18
120.00 70.00 - - - - 155.00 140.00 110.00 150.00 105.00
 
19
120.00 70.00 - - - - 155.00 140.00 110.00 150.00 105.00
 
20
- - - - - - 155.00 140.00 110.00 150.00 105.00
 
21
- - - - - - 160.00 145.00 110.00 150.00 105.00
 
22
- - - - - - 155.00 140.00 105.00 150.00 105.00
 
23
- - - - - - - - - - -
 
24
- - - - - - - - - - -
 
25
- - - - - - 145.00 135.00 100.00 145.00 100.00
 
26
                     
 
27
                     
 
28
                     
 
29
                     
 
30