เงาะ

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์) สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จุดรับซื้อ คุณปรวิศา ต.นาใต้
อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร อ.นาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 
   
เดือน วันที่      
กันยายน
1
22.00 22.00 22.00
 
2
- - -
 
3
- - -
 
4
22.00 20.00 20.00
 
5
24.00 20.00 20.00
 
6
24.00 20.00 20.00
 
7
24.00 20.00 20.00
 
8
22.00 20.00 15.00
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
22.00 20.00 20.00
 
12
22.00 20.00 20.00
 
13
20.00 21.00 20.00
 
14
19.00 19.00 19.00
 
15
19.00 19.00 19.00
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
19.00 19.00 19.00
 
19
19.00 19.00 19.00
 
20
19.00 19.00 19.00
 
21
19.00 18.50 19.00
 
22
19.00 18.50 19.00
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
20.00 - -
 
26
     
 
27
     
 
28
     
 
29
     
 
30