ลองกอง

 

ลองกอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 ลองกอง
จุดรับซื้อ คุณปรวิศา ต.นาใต้
อ.นาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
กันยายน
1
25.00 15.00 10.00
 
2
- - -
 
3
- - -
 
4
30.00 20.00 10.00
 
5
30.00 20.00 10.00
 
6
30.00 20.00 10.00
 
7
30.00 20.00 10.00
 
8
15.00 12.00 8.00
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
30.00 20.00 10.00
 
12
30.00 20.00 10.00
 
13
30.00 20.00 10.00
 
14
30.00 20.00 12.00
 
15
30.00 20.00 12.00
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
30.00 20.00 12.00
 
19
25.00 15.00 10.00
 
20
25.00 15.00 10.00
 
21
25.00 15.00 10.00
 
22
25.00 15.00 10.00
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
25.00 15.00 10.00
 
26
     
 
27
     
 
28
     
 
29
     
 
30