หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
เมษายน
1
2.35 - - 2.45
 
2
2.35 - - 2.45
 
3
2.35 - - 2.45
 
4
2.35 - - 2.45
 
5
2.35 - - 2.45
 
6
- - - -
 
7
- - - -
 
8
- - - -
 
9
2.30 - - 2.45
 
10
2.30 - - 2.45
 
11
2.30 - - 2.45
 
12
- - - -
 
13
- - - -
 
14
- - - -
 
15
- - - -
 
16
- - - -
 
17
2.30 - - -
 
18
2.30 - - -
 
19
2.30 - - -
 
20
- - - -
 
21
- - - -
 
22
2.30 - - 2.45
 
23
2.30 - - 2.45
 
24
2.25 - - 2.45
 
25
2.25 - - 2.45
 
26
2.25 - - 2.45
 
27
- - - -
 
28
- - - -
 
29
2.25 - - 2.45
 
30
2.25 - - 2.45