การประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นเรื่องเกณฑ์การประเมินผล และคู่มือการประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

              วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น เรื่องเกณฑ์การประเมินผล และคู่มือการประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจเกษตร(AEOC) ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล นางลออ จิตต์ชอบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ เศรษฐกรชำนาญพิเศษ เป็นผู้นำเสนอ และมีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการให้ความคิดเห็น ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 และหน่วยงานภายในศูนย์ประเมินผล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1954720791359547&id=100004649358066