ประชุมการทบทวน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร น.ส. กัลยา สงรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท นางสาวตาปี วัชรางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการกองประเมินผล ๑ สำนักงบประมาณ (นายอภิชาติ รัตนราศรี) และทีมงาน ในการทบทวน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Budget2553/posts/1316628698791830