รองเลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

            วันที่ 25 มกราคม 66 เวลา 10.00 น. นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผ่านระบบ WEBEX ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ในต่างประเทศ มาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ของสหภาพยุโรป และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย โดยได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันสหภาพยุโรปยังไม่มีการใช้มาตรการ CBAM กับสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการติดตามและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในสินค้าที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การส่งเสริมการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง การปรับพื้นที่ด้วย Laser Land Leveling การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การไม่เผาตอซัง และการจัดการมูลสัตว์เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งได้มีความร่วมมือด้านการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี กับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น FAO UNDP และ GIZ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ SCALA โครงการ Thai Rice NAMA และ Thai Rice GCF เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.489892203317121