สศก. ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนไทยนิยม จ.นนทบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัด (8 โครงการ) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชลประทานจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด จากนั้น เลขาธิการ สศก. และคณะ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการ 2 จุด โดยจุดที่ 1 ตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร ณ วัดตาล หมู่ที่1 ตำบลบางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และจุดที่ 2 ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ศูนย์ศรียวง ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ 7 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีนายยวง เขียวนิล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1719194941502933