ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั้งที่ 1/2564

             วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเป็น ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า และการพัฒนาระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร รวมถึงพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติด้านอาหาร (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEiaed/posts/766113160752851