สลก. จัดการความรู้เรื่องการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ผ่านระบบ Zoom

         วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางศศิญา  ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมรับฟังการจัดการความรู้เรื่องการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยส่วนการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะ และแรงจูงใจในการทำงานสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ระยะ 3 (พ.ศ. 2563-2565) ณ ห้องปฏิบัติงาน/สถานที่ตั้งของตนเอ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/4152625021493234