การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ BIMSTEC ด้านความร่วมมือทางการเกษตรฯ

           วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ BIMSTEC ด้านความร่วมมือทางการเกษตร ครั้งที่ 8 (the Eighth Meeting of the BIMSTEC Expert Group on Agricultural Cooperation - 8th EGMAC) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีอินเดียเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการดำเนินงานโครงการร่วม (Common Project) รวมถึงหารือความร่วมมือภาคเกษตรในเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEiaed&set=a.800972430600257