สศก. จัดการบรรยายแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

              วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดย สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จัดการบรรยายแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หัวข้อ "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562" ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสาวิตรี เพชรรักษ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง บรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.4311344872287914