สศก. สาธิตวิธีการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อเอกสาร และรถเข็นยับยั้งเชื้อโรค UVC แก่ศูนย์/สำนัก

           วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อเอกสาร และรถเข็นยับยั้งเชื้อโรค UVC แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์/สำนัก เพื่อใช้ในการทำความสะอาด ขจัดเชื้อโรคจากอุปกรณ์และเอกสาร  อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถเข็นรถเข็นยับยั้งเชื้อโรค UVC เข้าไปพ่นฆ่าเชื้อตามห้องต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/4387498688005865