ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางศศิญาปานตั้น เลขานุการกรม และนายนพดล ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับพระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และคณะพระสงฆ์ ณ นครสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายการปฏิบัติภารกิจตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน สำหรับผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ของกรมการศาสนา รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจัดพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/4402295639859503