ประชุมอนุกรรมการบูรณาการแผนและประเมินผล

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนและประเมินผลการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 พศ. 2566 - 2570

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEiaed&set=a.849845952379571