สลก. จัดคลินิกให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องสินทรัพย์แก่ สศท.11

             วันที่ 12 มกราคม 2565 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานจัดคลินิกให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องสินทรัพย์แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Meeting เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงกับในระบบ GFMIS โดยมี นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=oae.2562&set=a.992259061500554