สศก. จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เนวิเกเตอร์ ชี้ทางความสุขสู่ชีวิต”

            วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เนวิเกเตอร์ ชี้ทางความสุขสู่ชีวิต” บรรยายโดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศก. ได้พัฒนาความรู้ เพื่อสร้างทัศนคติและวิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มองเห็นเป้าหมายในอนาคตที่มีความเชื่อว่าเป็นไปได้ ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และเรียนรู้วิธีการสร้างความสุขให้ตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา หรือสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความเครียดและมีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศก. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมนวัตกรรม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านทางระบบ ZOOM Cloud Meetings

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0c1wvCJRmNVE64LFN3J1aJhKR3nT1f2sRXvhyj1REy6TbWzbgh4q9MDiNCeQ2P7S1l