ผอ.กนผ. ลงพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือกระบวนการรวบรวมผลผลิต

            วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวกัลยา สงรอด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือกระบวนการรวบรวมผลผลิต และการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าข้าวของสหกรณ์ฯ กับนายสมมาตร เทศทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด สาขาแม่เงิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของตลาดรับซื้อสินค้าของสหกรณ์ฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/posts/334128038908666