ผอ.ศปผ. ร่วมติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

            วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติตดามความก้าวหน้าและถอดบทเรียนจากโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่
1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการอาหารสัตว์ ณ โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลอด กิจกรรมโครงการแปลงใหญ่จิ้งหรีด ม.11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
Cr.ทีม ศปผ.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/posts/399479622225243