ผู้อำนวยการ สศท.3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และเกษตรลดโลกร้อน จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และเกษตรลดโลกร้อน จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยในประธานพิธีการลงนามในครั้งนี้ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารสยามคูโบต้า โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกษตรกร ประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง งดเผาฟางข้าวและใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้จังหวัดอุดรธานีลดการเผา 0% ในปี 2565