การติดตามแผนงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

           วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นางสาวรัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี ติดตามแผนงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สินค้าสับปะรดโรงงาน และมันสำปะหลังโรงงาน ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/364488555857487