ประชุมหารือการกำหนดโครงสร้างแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางสาวกัลยา สงรอด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดโครงสร้างแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ zoom Cloud Meetings

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Budget2553/posts/418402546986886