สศก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2566

           วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวมี ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และสรุปพื้นที่ดูงานครั้งที่ 5 ในพื้นที่ 5 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
โดยมีการนำเสนอประกอบไปด้วย 3 โครงการผ่าน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของ กษ.
2. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล ของ วธ.
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของ อว.
ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สศก. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกษ.ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯและพื้นที่ดูงานภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ในจ.พัทลุง อุดรธานี สุโขทัย สมุทรปราการ และปราจีนบุรี ซึ่งจะลงพื้นที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป
Cr.สปป.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/infraevaoae/posts/pfbid02Tct73KpSxhbQ9tRWEnrHTiQD86e8VKf3GwtR8x5YFt2CMBPZr1LSTWiDNtdbxJhUl