การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษา “โครงการนโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG”

            วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษา “โครงการนโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG” ณ ห้องประชุมอาคารอุดมศึกษา ชั้น 19 สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการนโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG สำหรับพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และยางพารา เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงรายงานการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/pfbid0C8Qs3fnxNZSNaSE676wuZw7LWLuEekPH57QmCD5ZkppTzQSL2fszHkK8HKcVkh5ul