กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมปิดการตรวจสอบการสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร

วันที่ 19 กันยายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร
          โดยมีผู้แทนจากสำนักเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ในกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้พิจารณาและยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพบและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในร่างรายงานผลการตรวจสอบฯ ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณานำไปทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยจะมีการสื่อสารให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
 

 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.689169666583706&type=3