ผอ.สศท.10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2566

 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนสถาบันเกษตรกร

          ในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ประเด็นข้อสั่งการจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรายงานสถานการณ์ด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) และการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาผลการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566

          ทั้งนี้ นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ได้นำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 และแนวโน้มปี 2566 จังหวัดสมุทรสาคร ให้ที่ประชุมรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสินค้าต่อไป