ประชุมปิดการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจิราวรรณ สมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้แทนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมปิดการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี โดยมี นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้พิจารณาและยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพบและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในร่างรายงานผลการตรวจสอบฯ ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณานำไปทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/share/p/g8mzuRgkbeevr1pe/?mibextid=WC7FNe