เศรษฐกิจการเกษตรอาสา

คือ เกษตรกรหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก หรือสมัครใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรียกโดยย่อว่า "ศกอ."

คุณสมบัติ