ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

ศปผ.ติดตามประเมินผลโครงการ:  
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี 2564

ปฏิทินกิจกรรม