ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

เตรียมแผนรับมือผลผลิตสับปะรดกระจุกตัว ช่วง Q4 :  
เตรียมแผนรับมือผลผลิตสับปะรดกระจุกตัว ช่วง Q4 สั่งบริหารจัดการ Demand และ Supply อย่างเคร่งครัด

ปฏิทินกิจกรรม