ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

เทปบันทึก ZOOM พิธี MOU
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรและการใช้ไฟฟ้า ระหว่าง สศก. และ กฟภ.

ปฏิทินกิจกรรม