ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมันสำปะหลัง
ขออความอนุเคราะห์ข้อมูล\n1. พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต มันสำปะหลังของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554-2561\n2. ราคาผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศ ปี 2554-2561 และราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่เกี่ยวข้อง\n3. ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าและส่งออกมันสำปะหลัง 2554-2561\n4. ความต้องการใช้ในประเทศและต่างประเทศ 2559-2561\n\nขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ \n\n
By : นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply