ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านพื้นที่การเกษตรจำแนกเป็นใช้น้ำฝนและใช้น้ำชลประทาน
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่การเกษตรของแต่ละพืช (ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ) ของ 4 จังหวัด (ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้น้ำฝนและพื้นที่ที่ใช้ชลประทาน \nปีพ.ศ. 2541-2555
By : พรรธชาดา โพธิ์เชิด (ผู้ช่วยวิจัย)
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply