Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
เรียนผู้เกี่ยวข้อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับกะหล่ำปลีค่ะ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกะหล่ำปลีปีล่าสุดที่มีข้อมูล ดังนี้ค่ะ ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทย/รายจังหวัด ผลผลิต มูลค่าของผลผลิตภายในประเทศไทย ข้อมูลการนำเข้ากะหล่ำปลี เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ นักศึกษา Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply