ขอข้อมูลข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1(ข้าวหอมปทุม)ย้อนหลัง 5 ปีครับ
1.ขอข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1 ทั้งหมดในประเทศไทยครับ\n2.ขอข้อมูลผลผลิต และมูลค่าของผลผลิตทั้งปีของข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1\n3.ขอข้อมูลพืนที่ปลูกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1 ที่มีปัญหาโรคและแมลงเข้าทำลาย และมูลค่าความสูญเสียครับ\n\n
By : นพพล
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
รบกวนขอข้อมูลการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนดังนี้ค่ะ 1.จังหวัดที่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนทั้งนาปี-นาปรังมีกี่จังหวัดอะไรบ้าง 2.ปัญหาที่พบบ่อยของการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 3.พื้นที่เสียหายจากภัยแล้ง-น้ำท่วมของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ปี2560-2564 4.ผลผลิตข้าวนาปี-นาปรังของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนปี2560-2564 กัญญานัยน์ Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mai เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply