ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลประมาณการสินค้าเกษตร 2562-63
ข้าว,ข้าวโพด,ปาล์ม,มันสำปะหลัง,ยางพารา\nจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้🙏🙏🙏🙏🙏🙏
By : เจ้าหน้าสนง.พาณิชย์จังหวัด
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
http://www.oae.go.th/view/1/ผลพยากรณ์/TH-TH prcai Report delete

Post reply