ขอข้อมูลผลผลิตยางพารารายเดือนของจังหวัดกาญจนบุรีจำแนกรายอำเภอ
เรียนผู้ดูแลระบบ\nขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตยางพารารายเดือนของจังหวัดกาญจนบุรีจำแนกรายอำเภอ ย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบันค่ะ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตยางพาราในจังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ\nขอบพระคุณค่ะ\nกิตติมา\n\n
By : กิตติมา พฤกภูษณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ขอบคุณค่ะ กิตติมา พฤกภูษณ Report delete
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลผลผลิตยางพารารายเดือน เป็นรายอำเภอ ค่ะ prcai Report delete

Post reply