ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไข่เพื่อประกอบการวิจัย ขอบคุณค่ะ
- ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก, เนื้อที่เก็บเกี่ยว, ข้อมูลปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชร แบ่งตามรายอำเภอ/ตำบล 10 ปี ย้อนหลัง (ปี2553-2562) \n- ขอบเขตพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชร/อำเภอเมืองกำแพงเพชร\n- ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยกล้วย พ.ศ. 2559 – 2563
By : ลักษิกา นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มช.
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลผลผลิตกล้วยไข่ ค่ะ prcai Report delete

Post reply