Coaching Program Platform ให้บริการความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

Public AI ผู้ช่วยเกษตรกร มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการเพาะปลูก
และช่วยดูแลแปลงปลูกของคุณ จนถึงวันที่เก็บเกี่ยว
สามารถใช้งานได้ฟรี