ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

สัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2565
Go Together Better Thailand เกษตรเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแกร่ง”

ปฏิทินกิจกรรม